Van rechtswege is het verplicht op school een vertrouwenspersoon aan te wijzen bij wie medewerkers en leerlingen (of namens hen ouders, verzorgers of voogden) zich met problemen kunnen melden. Ook is er een klachtencommissie ingesteld. Het modelreglement vertrouwenspersoon en klachtencommissie ligt op school ter inzage. Mocht er een klacht worden ingediend, dan kan deze worden gericht aan het bevoegd gezag en/of rechtstreeks naar de klachtencommissie van het Katholieke Onderwijs. Voor de verdere gang van zaken kan contact opgenomen worden met deze klachtencommissie.

Jaarlijks rapporteren de vertrouwenspersoon en klachtencommissie aan het bestuur over de in behandeling genomen klachten

Klachtencommissie van het Katholiek Onderwijs 
Postbus 82324 
  
2508 EH  Den Haag 
T: 070 - 392 55 08 
  
Vertrouwenspersoon SOTOG: 
Mevr. J.G.E. van Rijn 
T: 06 - 53 75 55 37 
  
Vertrouwenspersoon VSO De Korte Dreef: 
Mevr. A. Zoetebier-Gerbers 
T: 0545 - 27 56 56