VSO De Korte Dreef verzorgt praktijkgerichtonderwijs binnen de volgende afdelingen:

 1. Afdeling Onderbouw-Middenbouw (12 tot circa 16 jaar)
 2. Afdeling Bovenbouw/Arbeid (16 tot circa 20 jaar)
 3. Afdeling Arbeid Training Centrum (16 tot circa 21 jaar)
 4. Afdeling 1op1 klas (structurele of dreigende thuiszitters met een extreme behoefte aan onderwijs en zorgondersteuning).

Een toelichting op het lesprogramma

 • Afdeling Onderbouw-Middenbouw

  Het lesprogramma op de Onderbouw-Middenbouw bestaat voor ongeveer de helft van de lesuren uit praktijkvakken en voor de rest uit theorievakken. De mentor van de klas verzorgt de theorie waar, naast de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen en Engels) maatschappij, cultuur, arbeidsoriëntatie en sociale vaardigheden centraal staan en waar toegewerkt wordt naar KSE-certificaten.

  Het niveau van de eisen die aan de leerlingen gesteld worden, hangt af van het niveau van de individuele leerling. Het aanbod van de basisvaardigheden op theoretisch vlak wordt afgestemd op het functioneringsniveau van de individuele leerling. Zo kan onderwijs op maat worden geboden.

  De verschillende praktijkvakken zijn: Sport & Bewegen, Groen, Horeca, Algemene Techniek, Handvaardigheid en ICT. Deze vakken geven de leerling de mogelijkheid zich te oriënteren binnen verschillende vakgebieden. Door praktisch bezig te zijn, krijgt de leerling zicht op eigen mogelijkheden. Daarnaast leveren de praktijkvakken een bijdrage aan de zelfstandigheidsvorming van de leerling.

  Binnen de Onderbouw-Middenbouw is de mogelijkheid voor leerlingen om een dagdeel ‘schoolstage’ te lopen. De werkzaamheden bestaan uit eenvoudige huishoudelijke taken die zelfstandig worden uitgevoerd. Een schoolstage kan ook inhouden dat de leerling meeloopt met de conciërge, de medewerkster huishoudelijke dienst of een praktijkleerkracht.

 • Afdeling Bovenbouw - Arbeid

  Vanaf de leeftijd van ongeveer 15 jaar gaat een leerling naar de afdeling Arbeid, naar één van de arbeidsklassen, waar een gerichte arbeidstoeleiding plaatsvindt. Bij Arbeid start iedere leerling met een individueel programma van oriëntatie en training.

  Er zijn vijf werkplaatsen:
  Groen
  Hout
  Metaal
  Facilitair
  Horeca

  Voordat een leerling start met een traject van stage voorbereiding, kan een assessment (stage-geschiktheidsonderzoek) worden afgenomen.

  Voor leerlingen die het traject goed doorlopen, is er de mogelijkheid tot het volgen van een extern stage traject om te kijken in hoeverre de leerling in staat is loonvormende arbeid te verrichten. Stage levert een bijdrage aan de sociale redzaamheid en een arbeidshouding. Stage wordt gezien als een instrument dat gehanteerd wordt bij de toeleiding naar werk. De arbeidscompetenties worden getraind.

  Het team houdt zich vooral bezig met de vloeiende overgang van school naar arbeid en/of dagbesteding.

 • Afdeling Arbeid Training Centrum (ATC)

  In augustus 2016 is het Arbeid Training Centrum Borculo gestart (ATC Borculo). Met het ATC Borculo bieden we jongvolwassenen zicht op een arbeidscontract. Jongeren uit de regio afkomstig van Cluster 3-, Cluster 4 scholen, Praktijkonderwijs en/of het ROC kunnen instromen.

  Het Arbeid Training Centrum (ATC) is een regionaal traject en biedt een sluitend vangnet voor ontwikkeling en begeleiding van jong volwassenen (vanaf 16 tot 21 jaar) die moeilijk lerend zijn en met en een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

  Door een zorgvuldig op te bouwen preventief traject van stage en werk, gecombineerd met gericht contact met de thuis- en/of gezinssituatie, wordt de doelgroep een kans geboden om gedegen voorbereid te leven in zelfstandigheid met deelname aan het arbeidsproces.

  Doelgroep
  De doelgroep betreft ZML-jongvolwassenen die gekenmerkt worden door enthousiaste betrokkenheid in goed gestructureerde veilige situaties. Vanwege hun aanleg constateren we beperkingen in functioneren en een irreëel zelfbeeld.

  Routing naar arbeid
  Het gedeelte betreffende arbeidstoeleiding kent de volgende trajectopbouw:

  • BIS (begeleidende interne stage)
  • BES (begeleidende externe stage)
  • ZES (zelfstandige externe stage)
  • WMA (werken met arbeidscontract)
  • DB (dagbesteding)

  Dit aanbod wordt versterkt door gericht contact met thuis- en/of gezinssituatie.

  Uitvoerende en betrokken partijen
  VSO De Korte Dreef (SOTOG) verzorgt de praktische uitvoering (facilitering lesruimte, training, examinering, begeleiding en job coaching).

  De betrokken partijen zijn gemeenten, Sociale Dienst (financiering, uitkeringen,  job hunting/job carving en Dagbesteding), het UWV (instrumenten en financiering), diverse bedrijven (werk- en stageplekken, industriële werkzaamheden en sponsoring), de samenwerkingsverbanden (financiering), maar ook Onderwijs-/Zorgconsulenten en school-ex VSO (samenwerking Graafschap Re-integratie en VSO-scholen).

 • Afdeling 1op1 klas

  Met het project 1op1 klas richten wij ons op jongeren tussen de 11 en 18 jaar die ernstig meervoudig beperkt zijn en dus meer zorg en individuele aandacht nodig hebben dan andere leerlingen in het speciaal onderwijs. Het reguliere speciaal onderwijs is niet in staat om deze jongeren te bedienen van passend onderwijs. De realiteit laat vaak zien, dat ze zeer lang thuis zitten of zelfs vergeten worden.

  Met het project 1op1 klas kunnen wij jongeren plaatsen met een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte. De ondersteuning wordt geboden vanuit onderwijs en jeugdhulpverlening.

  1op1 klas in vogelvlucht
  Er wordt onderwijs geboden aan een doelgroep die tot voor kort geen onderwijs volgde vanwege handelingsverlegenheid van “reguliere” vormen van voortgezet (speciaal) onderwijs, zowel cluster3 als cluster4 onderwijs.

  • Wij bieden kleinschalig onderwijs, waarbij continue nabijheid van docenten wordt gegarandeerd. Dit in de vorm van één op één begeleiding.
  • In een klas zitten maximaal 6 leerlingen en is er fulltime aanwezigheid van een leerkracht, een leraar ondersteuner en een agogisch medewerker.
  • Het onderwijsprogramma is op maat; zowel didactisch als pedagogisch. Elke leerling heeft een individueel lesprogramma.
  • Er wordt onophoudelijke gezocht naar mogelijkheden van de leerling met als doel de leerling in zijn kracht te zetten.
  • Wij hebben de expertise op het gebied van zeer complexe gedragsproblematiek en sociaal emotionele ontwikkelingsproblematiek.
  • We werken met een lesrooster dat bestaat uit een combinatie van theorie en praktijklessen.
  • Er wordt onderwijs geboden in een lesruimte die zeer overzichtelijk is en waar elke leerling te allen tijde in het zicht is.
  • We werken regio overschrijdend. Leerlingen uit diverse samenwerkingsverbanden kunnen aangemeld worden.